เข้าสู่ระบบ                           [[ คำถาม ]]
05-11-2563 > >      ผู้ป่วยที่ได้รับยา clopidogrel เพียงชนิดเดียว (ไม่ได้รับ aspirin) ต้องได้รับยา omeprazole ป้องกัน GI side effect ไหม
                               โดย:บุคคลทั่วไป E-mail: [อยู่ระหว่างการสือค้น]
15-06-2563 > >      Pethidine overdose และ antidote ของ Pethidine
                               โดย:แพทย์ E-mail:- [ตอบแล้ว]


 [[ จดหมายข่าว ]]